GDPR

Mateřská škola Houdkovice (dále jen MŠ) se sídlem Houdkovice 54, 518 01 Dobruška jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů. Řídí se přitom platnými právními předpisy, a to zejména nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation, dále jen „Nařízení“).

Kontaktní údaje MŠ jako správce osobních údajů:
Mateřská škola Houdkovice,
Houdkovice 54,
518 01 Dobruška
IČ: 75015129
telefon: +420 494 662 121
kontaktní e-mail: ms.houdkovice@seznam.cz
(„Správce“)

Jmenovaným pověřencem pro MŠ je:
Petra Stránská, Mžany 63
Telefon: +420 608 647 377
E-mail: poverenec@pcstransky.cz
ID datové schránky: qbv5k2m.

Co je to osobní údaj?
Jakékoliv informace, která se týká určené nebo přímo či nepřímo určitelné žijící fyzické osoby.
Nejčastější obecné OU: jméno, adresa, trvalé bydliště, doručovací adresa, pohlaví, věk, datum narození, rodné číslo, místo narození, osobní stav, fotografie, video a audio záznam, tel. číslo, e-mailová adresa, různé identifikační údaje vydané státem: IČ, DIČ, číslo OP, vzdělání, kulturní profil příjem ze zaměstnání (mzda, plat), příjem z důchodu, osobní údaje dětí nebo manžela/manželky.
Dále pak síťové identifikátory, lokační údaje, zvláštní osobní údaje (citlivé), genetické údaje, biometrické údaje.

Kdo je subjekt údajů?
Subjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (zejména naši žáci, zákonní zástupci žáků, zaměstnanci MŠ, zájemci o přijetí do MŠ).

Za jakým účelem a jaké osobní údaje MŠ zpracovává?
MŠ zpracovává Vaše osobní údaje na základě těchto právních titulů:

MŠ Houdkovice je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně a automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů. Zpracovatelé jsou vázáni smlouvou o zpracování osobních údajů, která mimo jiné obsahuje povinnost mlčenlivosti. Aktuální seznam zpracovatelů vám MŠ poskytne na vyžádání.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Vámi sdělené osobní údaje nezpracováváme pro jiné účely, než pro které byly shromážděny v okamžiku jejich předání.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů – stručný přehled:

Subjekty údajůÚčel zpracováníKategorie údajůKategorie příjemců
Žáci, zákonní zástupciZajištění vzdělávání dětí, vedení povinné dokumentace školyIdentifikační, kontaktní a další rozhodné údajeŘeditel školy, určení pedagogičtí pracovníci
Žáci, zákonní zástupciDalší dokumentace o dítěti – podněty pro vyšetření v PPP, pro jednání OSPOD, pro jednání přestupkové komise, hlášení trestných činů, neomluvená absenceIdentifikační, kontaktní a další údajeŘeditel, PPP, OSPOD, Policie ČR
Žáci, zaměstnanciŠkolní stravováníIdentifikační údajeŘeditel, vedoucí školní jídelny
Zraněná osoba, svědekEvidence úrazůIdentifikační, kontaktní a další údajeZdravotní pojišťovna, Česká školní inspekce, zákonní zástupci zraněného
Účastníci řízeníSprávní řízeníIdentifikační údajeŘeditel
Smluvní strany a jejich zaměstnanciPlnění smluvních povinnostíIdentifikační a kontaktní údaje, bankovní spojení, identifikační údaje podnikajících fyzických osobŘeditel
Poskytovatel souhlasuSouhlasPoskytnuté údajeŘeditel, určení pedagogičtí pracovníci
Zaměstnanci školyPersonální a mzdová agenda zaměstnanců školyIdentifikační a další údaje vztahující se k výkonu zaměstnáníŘeditel, účetní
Zúčastněné osoby – např. dodavatelé, odběratelé, dárci atd.Účetní a daňové doklady, faktury, výkazy, přehledy, daryIdentifikační údajeDodavatel, odběratel, ČSSZ, zdravotní pojišťovna

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
Škola získává osobní údaje zejména od subjektu údajů – tedy od Vás.
Škola může získávat osobní údaje od jiného subjektu než subjektu údajů, ovšem pouze na základě oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Údaje tak můžeme získat např. od pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra, školského poradenského zařízení, účastníků řízení, smluvních partnerů aj.

Jakým subjektům osobní údaje poskytujeme?
Osobní údaje poskytujeme příjemcům, jimž jsme je povinni poskytovat na základě příslušných právních předpisů (např. ministerstvům a jiným správním orgánům – zřizovateli, soudům, Policii ČR, úřadům práce atd.), dále pak pojišťovnám, smluvním stranám, zdravotnickým zařízením.
Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Po jakou dobu jsou osobní údaje ukládány?
Dokumenty obsahující osobní údaje jsou uchovávány dle skartačních lhůt nastavených spisovým a skartačním řádem školy. Po uplynutí skartačních lhůt jsou osobní údaje buď skartovány, nebo předány k archivaci.

Jakým způsobem škola zajišťuje ochranu osobních údajů?
Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Škola přijala patřičná opatření, jimiž je zajištěna ochrana zpracovávaných údajů před jejich ztrátou, zničením, či zneužitím.

Jaká jsou práva subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů?
Příloha soubor ke stažení

Kde a jak lze práva uplatnit?
ústně – v sídle organizace (nutné předložit Váš doklad totožnosti)
písemně – s úředně ověřeným podpisem doručit poštou nebo osobně na adresu sídla organizace:
Mateřská škola Houdkovice
Houdkovice 54
518 01 Dobruška

elektronicky opatřené elektronickým podpisem na adresu:
ms.houdkovice@seznam.cz nebo vera.sivakova@prepychy.cz

Pro uplatnění Vaší žádosti můžete využít – Příloha soubor ke stažení